Νομοθεσια

Η νομοθεσία που διέπει τον κλάδο ΕΤΕΠ βρίσκεται στους παρακάτω νόμους.

 

Ο Νόμος 4485/2017 “Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις” περιλαμβάνει και επιλύει σε ικανοποιητικό βαθμό σημαντικότατα ζητήματα που αφορούν το κλάδο.

 

Νόμος 4452/2017

 • Εκπαιδευτική επάρκεια μελών ΕΤΕΠ (άρθρο 19, παράγραφος 5)

 

Ο Νόμος  4386/2016 (ΦΕΚ.83 Α΄, 11.05.2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα το άρθρο 27 «Ρυθμίσεις θεμάτων Εκπαιδευτικού, Διδακτικού, Εργαστηριακού και Τεχνικού Προσωπικού ειδικών κατηγοριών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ» περιλαμβάνει σημαντικά σημεία που αφορούν τον κλάδο των ΕΤΕΠ ΑΕΙ.

Δείτε και την ερμηνευτική εγκύκλιο που έστειλε το Υπουργείο με οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση και την εφαρμογή των περιεχόμενων στο άρθρο 27 και στο άρθρο 64 του νόμου 4386/2016 (ΦΕΚ Α’ 83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» που αφορούν στις κατηγορίες προσωπικού Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.ΤΕ.Π.

 

Νόμος 4235/2014

 • Ένταξη των υπηρετούντων μελών στον νέο κλάδο ΕΤΕΠ του ν. 4009/2011 (άρθρο 68, παράγραφος 1)
 • Δικαίωμα ένταξης των υπηρετούντων μελών στον νέο κλάδο ΕΔΙΠ του ν. 4009/2011 (άρθρο 68, παράγραφος 2)
 • Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ πριν την δημοσίευση του Οργανισμού του Ιδρύματος (άρθρο 68, παράγραφος 3)

 

Νόμος 4186/2013

 • Ανάθεση αυτοδύναμου διδακτικού έργου στα μέλη ΕΤΕΠ (άρθρο 39, παράγραφος 27)

 

Νόμος 4115/2013

 • Πανεπιστημιακοί υπότροφοι (προσθήκη της παραγράφου 6 στο άρθρο 29 του 4009/2011)

 

Νόμος 4076/2012 (Τροποποιήσεις Αρβανιτόπουλου)

 

Νόμος 4009/2011 (Νόμος Διαμαντοπούλου)

 • Έργο που παρέχουν τα μέλη ΕΤΕΠ (άρθρο 29, παράγραφος 3α)
 • Κατανομή θέσεων ΕΤΕΠ (άρθρο 29, παράγραφος 3β)
 • Τυπικά προσόντα για το διορισμό σε θέση ΕΤΕΠ (άρθρο 29, παράγραφος 3γ)
 • Προκήρυξη, διορισμός σε θέση ΕΤΕΠ (άρθρο 29, παράγραφοι 4 και 5)
 • Δικαίωμα ένταξης των υπηρετούντων μελών ΙΔΑΧ στον νέο κλάδο ΕΔΙΠ του ν. 4009/2011 (άρθρο 79, παράγραφος 3δ)
 • Δικαίωμα ένταξης των υπηρετούντων μελών ΕΤΕΠ στον νέο κλάδο ΕΔΙΠ του ν. 4009/2011 (άρθρο 79, παράγραφος 4)
 • Καταργούμενες διατάξεις (άρθρο 81, παράγραφος 19)

 

ΠΔ 117-119/2002

 • Βαθμολογική κατάσταση και εξέλιξη, (ΠΔ 117)

 

Νόμος 2817/2000

 • Δημιουργία κλάδου ΕΤΕΠ (άρθρο 13, παράγραφος 1)
 • Ένταξη των υπηρετούντων μελών ΕΔΤΠ στον κλάδο ΕΤΕΠ (άρθρο 13, παράγραφος 4β)
 • Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη των λειτουργικών μονάδων των Τμημάτων ανήκει στην ευθύνη του Διοικητικού Προσωπικού του Ιδρύματος (άρθρο 13, παράγραφος 3β)