Τα Μέλη

Τα μέλη του Συλλόγου που εντάχθηκαν αυτοδίκαια σε θέσεις της κατηγορίας Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) βάσει της προβλεπόμενης στο αρ. 29 του Ν. 4009/2011 κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. του Π ανεπιστημίου Πατρών, αναφέρονται στο

2ο Τεύχος του υπ. αριθμ. 885/09-04-2014 ΦΕΚ